Fans of John Nash

xx.x% like you
xx.x% like you
xx.x% like you
xx.x% like you
xx.x% like you
xx.x% like you